จอภาพ CO2 PPM

การติดตั้งโปรแกรม Arduino (IDE) - โรบอทสยาม …

ระด บคาร บอนไดออกไซด ปกต (Normal CO2 Levels) ระด บคาร บอนไดออกไซด ปกต ผลกระทบของ CO2 ต อผ ใหญ ท ม ส ขภาพท ด สามารถสร ปได ด งน -ระด บกลางแจ งปกต : 350 – 450 ppm-ระด บท ยอมร บได ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Carbon Monoxide Sensor -

Carbon Monoxide Sensor - The MQ7 is a simple-to-use Carbon Monoxide (CO) sensor suitable for sensing CO concentrations in the air. *แจ งว นหย ด* ทางบร ษ ทจะป ดทำการในว นท 12 ส งหาคม 2564 เพราะฉะน นออเดอร จะจ ดส งในว นทำการถ ดไป

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องตรวจจับก๊าซแบบมือถือความละเอียด 1ppm, เครื่อง ...

ค ณภาพส ง เคร องตรวจจ บก าซแบบม อถ อความละเอ ยด 1ppm, เคร องตรวจจ บคาร บอนมอนอกไซด IP54 แบบพกพา จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เคร องม อตรวจจ บก าซ ส นค า, ด วยการ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Volatile Organic Compounds (VOCs)

ppm ม การต านทานความช นท จดส ทธ บ ตร 99%RH ม การออกแบบป องก นการปนเป อน ตอบสนองอย างรวดเร วภายใน2 ว นาท หน าจอแสดงภาพ ช ดเจน มองเห นได ...

Get Price

Chat With WhatsApp

จอภาพ CO2 | CUSTOM | MISUMI ประเทศไทย

จอภาพ CO2 จาก CUSTOM MISUMI ม 2600 แบรนด 9 ล าน ผล ตภ ณฑ ของเคร องม อต ด, เคร องม อแปรร ปและเคร องม อว ด MISUMI ไม ม ข นต ำไม ม ค าจ ดส งด วยระยะเวลาส น ๆ ค ณสามารถส งซ อเพ ยง 1 ช น ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องส่ง CO2 อุณหภูมิและความชื้น | ระบบอัตโนมัติและ ...

จอแสดงค ณภาพอากาศ AQD-100 จะระบ พาราม เตอร อ ณหภ ม ความช นและ CO2 ตลอดจนนาฬ กาและปฏ ท น ไม เพ ยง แต ต ดต งเอาต พ ตส ญญาณ RS485 Modbus RTU แต ย งม หน าส มผ สแห ง (ร เลย ) สามต ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ดัชนีก๊าซเรือนกระจกปี (AGGI)

500 ppm CO2e: ข อม ล AGGI สำหร บการบ งค บใช สภาพภ ม อากาศในป 2019 จากการรวมก นของก าซเร อนกระจก NOAAห องปฏ บ ต การตรวจสอบท วโลกของโพสต และ ด ชน ประจำป ก าซเร อนกระจก (AGGI ...

Get Price

Chat With WhatsApp

K-G60 ชนิดใหม่ออนไลน์ก๊าซตรวจสอบคงที่เครื่องตรวจจับ ...

ค ณภาพส ง K-G60 ชน ดใหม ออนไลน ก าซตรวจสอบคงท เคร องตรวจจ บก าซร ว CH4 H2S O2 CO CO2 NH3 SO2 VOC C2H4 จากประเทศจ น, ช นนำของจ น จอภาพก าซคงท ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข ม ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว Gas Leak Detector

เคร องว ดแก ส คาร บอนไดออกไซด CO2 Benetech ร น GM8802 การใช เซ นเซอร อ เล กโทรเคม นำเข าและเทคโนโลย ไมโครคอนโทรลเลอร ย านว ด 0-2000 ppm ด วยความถ กต อง ±50ppm เคร องม อน ให ...

Get Price

Chat With WhatsApp

PONPE 409F เครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Controller

14/9/2019· CO2 Controller The 409F Ventilation System intelligent controller features touch-button technology for flexible operation. The built-in NDIR sensor of the controller can monitor the indoor temperature, humidity and CO2 concentration in real time, and the controller output signal directly controls the start and rotation speed of the fresh air device.

Get Price

Chat With WhatsApp

PONPE 419AQ CO2 & CO Temp. & Data logger

PONPE 419AQ CO2 & CO Temp. & Data logger เคร องว ดก าซคาร บอนไดออกไซด แบบส มผ ส CO2 & CO Temp. & Data logger Technical Parameters CO2 Range: 0~9999 ppm (5001~9999 ppm out of scale range) CO2 Resolution: 1 ppm CO2 Accuracy: ±30 ppm ±5 ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Vaisala GMP252 โพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ วัดค่าเป็น ppm | …

Vaisala GMP252 Carbon Dioxide ProbeVaisala GMP252 ใช เทคโนโลย CARBOCAP® เป นโพรบว ดคาร บอนไดออกไซด (CO2) ท ชาญฉลาด, ดาวน โหลด Technical Datasheet (pdf 103 KB) สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต ม ต ดต อ : ว ช ย ต นต พ มพ ก ล โทร. ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Carbon Monoxide Sensor -

The MQ7 is a simple-to-use Carbon Monoxide (CO) sensor suitable for sensing CO concentrations in the air. It can detect CO-gas concentrations anywhere from 20 to 2000ppm. The sensitivity can be adjusted by the potentiometer. Come with cables. Hi, i am a beginner and i bought this sensor and Cytron UNO (Arduino Compatible) IoT WiFi Kit-Temperature.

Get Price

Chat With WhatsApp

Calibration Gas Analysis

Calibration Gas Analysis. Calibration Gas Detector and Analyzer. Protect your personnel and Toxic from gas hazards due to inaccurate readings—calibrate your gas detector today! Saenchot’s specially trained technicians test your gas detector with a known concentration of gas. Calibration drift can occur due to many factors: normal sensor ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us