เซ็นเซอร์ CH4

แบบบูรณาการ ASIC AFE เซ็นเซอร์ก๊าซ NDIR ช่องทางเดียว CH4 ...

คำอธิบายทั่วไปตระกูล SSG11DF33G1 เซ็นเซอร์เทอร์โมไพล์ในตัวสำหรับ NDIR (การตรวจจับก๊าซอินฟราเรด) เป็นเซ็นเซอร์เทอร์โมไพล์ช่องทางเดียวที่มีแรงดัน ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และมีเทน ...

เคร องว เคราะห ก าซคาร บอนมอนอกไซด และม เทนค ณภาพส ง GPro 500 TDL เป นเคร องม อท แม นยำและเช อถ อได สำหร บการตรวจว ดค า CO และ CH₄ ในการใช งานเพ อควบค มกระบวนการ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Yes Air 8-Channel | Critical - APL ASIA

YESAIR 8-Channel IAQ Monitor. เซ็นเซอร์ 2 ตัว เช่น อินฟราเรด, PID, Catalytic, หรือเซ็นเซอร์วัดอนุภาคฝุ่นละออง. การอ่านค่าเซ็นเซอร์, ระดับแบตเตอรี่และ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Sensor/Module

SPECIAL GASCARD NG Code : SST001 SPECIAL GASCARD NG สำหร บก าซคาร บอนไดออกไซค (CO2), ก าซคาร บอนไดออกไซค (CO), ก าซม เทน (CH4), ก าซไนตร สออกไซค (N2O) และกล มก าซป โตรเล ยมเหลว ค …

Get Price

Chat With WhatsApp

วิธีดำเนินการปรับเทียบ RN400 - RADIONODE HELP DESK

สำหร บร น RN400-T2 น น S: FACTORY-DEFAULT และ W: DISPLAY-SENSORS จะปรากฏบน OLED ณ ขณะน ป ม (W)กดค างไว เพ อเข าส โหมดทดสอบเซ นเซอร และข อม ลเซ นเซอร ภายนอก (CH1, CH2), (CH3, CH4) ลำด บแสดงค า เท าน น.

Get Price

Chat With WhatsApp

MQ-5 , MQ-2 , MQ-7 , MQ-135 Gas & Smoke …

Shopee เคร องใช ไฟฟ าภายในบ าน แผงวงจรและ อะไหล ส ญญานเต อนภ ยบ าน MQ-5 , MQ-2 , MQ-7 , MQ-135 Gas & Smoke Sensor(เซ นเซอร ว ดคว น และ แก ส) ตรวจจ บได ท ง H2, LPG, CH4, CO, Alcohol

Get Price

Chat With WhatsApp

ICAL Intruments Company Limited

Features. World's smallest and lightest 5 gas monitor. 3-year warranty. Compatible with 11 languages. Connect with Bluetooth. Water and dust resistant, IP66/68. Loud alarm buzzer 95dB at 30cm. The GX-3R Pro is the world’s smallest 5-gas monitor weighing only ounces and fits in the palm of your hand (” W x ” H x ” D).

Get Price

Chat With WhatsApp

บทที่ 4 ขั้นตอนการทดลอง การทดสอบการท างานเซ็นเซอร์ ...

ร ปท การแสดงผลโค ดท ใช ก บ เซ นเซอร ว ดอ ณหภ ม และความช น จากรูปที่ การแสดงผลโค้ดที่ใช้กับ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นเพื่อท าไปใช้งานจริง

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทน CH4 แบบใช้มือถือ 0 - ช่วงการวัด ...

ค ณภาพส ง เคร องตรวจจ บก าซม เทน CH4 แบบใช ม อถ อ 0 - ช วงการว ด LEL 100% น ำหน ก 240 กร ม จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เคร องว เคราะห ก าซท ต ดไฟได ส นค า, ด วยการควบค มค ณ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

CJMCU 4541 MICS …

CJMCU 4541 MICS 4514คาร บอนมอนอกไซด ไนโตรเจนออกซ เจนเซ นเซอร CO/NO2/H2/NH3/CH4,ซ อจากผ ขายในจ นและท วโลก เพล ดเพล นก บการจ ดส งฟร การลดราคาในเวลาจำก ด การส งค นท ง ายดาย ...

Get Price

Chat With WhatsApp

K-G60 ชนิดใหม่ออนไลน์ก๊าซตรวจสอบคงที่เครื่องตรวจจับ ...

ค ณภาพส ง K-G60 ชน ดใหม ออนไลน ก าซตรวจสอบคงท เคร องตรวจจ บก าซร ว CH4 H2S O2 CO CO2 NH3 SO2 VOC C2H4 จากประเทศจ น, ช นนำของจ น จอภาพก าซคงท ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข ม ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us